Vzdělávací program: 63-42-N/01 Personální řízení

Obor vzdělání: 63-42-N/.. Personální řízení

Školné:

denní forma vzdělávání 23.500 ,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách

kombinovaná forma vzdělávání 21.500,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách

Vzdělávací program je určen pro uchazeče, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Absolventi oboru se uplatní jako odborníci v oblasti řízení lidských zdrojů, mohou pracovat na pozici:

  • personalista,
  • personální specialista,
  • referent personálních věcí,
  • samostatný personalista,
  • odborný personalista,
  • HR Specialist,
  • personální manažer,
  • OSVČ v oblasti poradenství.

Vzdělávání je ukončeno absolutoriem z modulů: cizí jazyk, personální řízení, aplikace pracovního práva, aplikovaná psychologie a obhajoby absolventské práce.

Odborná praxe probíhá ve smluvně zajištěných firmách v rozsahu 2 x 5 pracovních týdnů, a to v letním období 2. ročníku a v zimním období 3. ročníku pro denní formu studia, studenti kombinované formy mají praxi ve stejném období, ale v rozsahu 2 x 2 pracovní týdny se zpracováním zápočtové zprávy o vykonávané praxi.

Přehled modulů:

a) povinné:

cizí jazyk I. (AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ), personální řízení, mzdové účetnictví, odborná konverzace, seminář k absolutoriu z personálního řízení, z aplikované psychologie, z aplikace pracovního práva, právo, pracovní právo, správní právo, psychologie,  základy didaktiky, základy andragogiky, mentální hygiena, sociologie, management, teorie organizace, organizační kultura, společenskovědní základ, etika a etiketa, komunikativní techniky, prezentační dovednosti, úvod do ekonomie, základy účetnictví, statistika a demografie, metody a techniky sociálního výzkumu, sociální politika, základy informatiky, informační a komunikační technologie, obchodní korespondence, metodologický seminář, odborná praxe.

b) povinně volitelné:

projektové řízení, druhý cizí jazyk, personální práce v malých organizacích, trh práce a politika zaměstnanosti, lektorské dovednosti.

c) volitelné:

interkulturní vztahy, personální pohovory, praktikum pracovního práva, gender problematika, grafologie v personální práci, outdoorové aktivity, sociálně-psychologický výcvik.

Případné dotazy zodpoví: Mgr. Petra Kafková (kafkova@pbvos.cz) – garant vzdělávacího programu

Učební plán k nahlédnutí