Jaká je délka studia v denní a v kombinované formě?
V obou formách vzdělávání 3 roky.

Čím je studium zakončeno? Jaký titul získám?
Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky  z anglického jazyka,  ze zkoušky z odborných předmětů (ze tří modulů uvedených v učebním plánu) a z obhajoby absolventské práce. Absolvent získává označení diplomovaný specialista (DiS.), které se uvádí za jménem.

Jaká je prostupnost na vysoké školy? Lze si dodělat titul Bc. ve zkrácené formě na některých z VŠ?
Prostupnost absolventů VOŠ na VŠ je upravena vysokoškolským zákonem. Záleží však na samotných VŠ, v jakém rozsahu uzná absolvované předměty. Vzdělávací programy jsou akreditovány v modulovém a kreditovém systému ECTS. Řada VŠ umožňuje našim absolventům dostudovat bakalářské studium ve zkrácené formě tj. za 2-3 semestry a získat titul Bc. s následnou možností navazujícího dvouletého magisterského studia.

Mohu v rámci školy přestoupit do jiného oboru vzdělávání, pokud by mi stávající nevyhovoval?
Přestup v rámci vzdělávací nabídky naší školy není problém, lze jej uskutečnit až do výše povolené kapacity vzdělávacího programu.

Mohu studovat individuálně?
Individuální vzdělávací plán je našim studentům samozřejmě umožněn po splnění příslušných kritérií a žádost o něj posuzuje ředitelka školy.

Mám na vaší škole také studentské výhody?
Ano, stejně jako na všech ostatních školách.

Kdy dostanu potvrzení o studiu?
Potvrzení o studiu získává student po splnění všech náležitostí přijímacího řízení (doložení notářsky ověřeného maturitního vysvědčení, podepsání smlouvy o studiu, uhrazení školného) nástupem ke studiu při zahájení školního roku.

Máte možnost ubytovaní? A je v areálu školy jídelna nebo bufet?
Ubytování můžeme zájemcům zprostředkovat. Stravování může být po předchozí dohodě zajištěno v jídelně ZŠ v blízké lokalitě. Přímo v prostorách školy mohou studenti využít nápojové a občerstvovací automaty.

ŠKOLNÉ A ADMINISTRATIVA

Jak je to s přihlašováním ke zdravotní pojišťovně?
Škola přihlašuje studenty pouze k VZP. U ostatních zdravotních pojišťoven si studenti přihlášky vyřizují sami.

Mohu si školné rozložit do splátkového kalendáře? Případně posunout termín platby?
Ano. Student si může zažádat o úhradu školného formou splátek. Splátkový kalendář lze v závažných případech povolit po projednání v kolegiu ředitelky školy. Splátkový kalendář je však schvalován jen v opravdu závažných případech. Studentům doporučujeme výhodný úvěr KB Gaudeamus (www.kb.cz, tel. 800 111 055).

Vrátí se mi školné, pokud se dostanu na jinou VOŠ nebo na VŠ?
Pokud je student přijat k řádnému dennímu studiu na státní VŠ v ČR, je mu vráceno školné krácené o manipulační poplatek 500 Kč. Doklad o přijetí k řádnému dennímu studiu na VŠ v ČR je nutno doložit nejpozději do konce 1. týdne v září.

Jsem nějakým způsobem pokutován, pokud vypovím smlouvu o studiu? Pokud ano, jak?
Odstoupí-li student od smlouvy, školné se nevrací. V případech hodných zvláštního zřetele (např. dlouhodobá nemoc) může být studentovi vrácena alikvotní část školného s tím, že k řešení individuálních případů si škola vyhrazuje právo ustanovit komisi.

Je možné, že se v průběhu studia zvýší školné?
Škola si vyhrazuje právo na odpovídající úpravu školeného z důvodu vývoje cenových indexů v ČR, zveřejňovaných Českým statistickým úřadem.

Nabízí škola nějakou formu stipendia?
V závažných případech škola může rozhodnout o sníženém školném.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Jak probíhá přijímací řízení? Jak bych se měl připravit?
Přijímací řízení probíhá formou motivačního pohovoru.

Jaké jsou poplatky za přihlášku?
Žádné.

Co všechno musí obsahovat přihláška ke studiu?
Přihláška ke studiu se podává na tiskopisu předepsaném MŠMT ČR – SEVT č. 49 152 100 (k dispozici na středních školách, v prodejnách SEVT, na webu školy nebo ve škole). Je nutné předložit notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Nezbytnou součástí je rovněž potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (lze dodat později).

Pokud udělám maturitu až v září, mohu nastoupit k řádnému studiu ve vaší škole?
Ano. Můžete podat přihlášku a absolvovat přijímací řízení. Řádným studentem se ale stanete teprve tehdy, až úspěšně složíte maturitní zkoušku. Nejpozdější termín pro přijetí je 31. října.

 

VÝUKA A PRAXE

Kdy je zkouškové období? Co se děje, pokud ve zkouškovém nestihnu všechny zkoušky?
V každém školním roce student plní své studijní povinnosti v třítýdenním klasifikačním období – za zimní studijní období v lednu a za letní pak v červnu. Student může požádat o prodloužení zkouškového období v souladu s klasifikačním řádem.

Je možnost uznat mi předměty z vysoké školy?
Ano. O uznání studijních povinností z VŠ či jiné VOŠ žádá student na předepsaném formuláři a dokládá je výpisem ze studijních povinností či zápisem v indexu. O uznání studijních povinností rozhoduje ředitelka školy.

Jaké se vyučují jazyky? Jsou povinné? Dělá se z nich absolutorium?
Předměty jsou vyučovány v českém jazyce. Z cizích jazyků je povinný anglický jazyk, ze kterého student skládá absolutorium. V rámci volitelných předmětů může studovat další cizí jazyk.

Jak to je s praxí?
Odbornou praxi budou studenti vykonávat ve smluvně zajištěných firmách, praxe je povinná a je součástí studia. Je možné si zažádat o individuální praxi, tzn. student si může praxi sám navrhnout. Žádost o individuální praxi však musí schválit garant praxe.

Budu potřebovat nějaké studijní materiály? Poskytuje je škola?
Náklady na učebnice a další studijní materiály si hradí studenti sami na základě doporučení studijní literatury atd. jednotlivými vyučujícími.

Jak probíhá komunikace s učiteli?
Vzhledem k tomu, že jsme s našimi studenty v každodenním kontaktu, panuje ve škole přátelská atmosféra. Další kontakty probíhají ve standardním informačním prostředí a v konzultačních hodinách, které mají vyučující vypsány.

Kde najdu učební plány?

Učební plány a charakteristika jednotlivých vzdělávacích programů jsou na webových stránkách v záložce Vyšší odborná škola.