Vzdělávací program: 26-47-N/02 Aplikace výpočetní techniky

Obor vzdělání: 26-47-N/. .  Informační technologie

Školné:

denní forma vzdělávání 23.500,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách

kombinovaná forma vzdělávání 21.500,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách

Vzdělávací program je určen pro uchazeče, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Možnosti uplatnění absolventa:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu se uplatňuje jako samostatný technický pracovník, např. správce sítě a databáze, servisní technik, vedoucí projektu a provozu, manažer IT firmy, specialista v oblasti e-ekonomiky, apod.  Dále je připraven pro funkce středního managementu podniků, zabývajících se prodejem a využitím informačních technologií. Absolvent může dále získat uplatnění zejména v těchto profesních činnostech:

 • návrh, administrace a projektování počítačových sítí;
 • tvorba www aplikací a prezentací; tvorba multimediálních aplikací;
 • návrh, zajišťování ochrany a údržby databází;
 • zajišťování antivirové ochrany dat a jejich zálohování;
 • implementování firemních a systémových aplikací a programů;
 • programování v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace;
 • zajišťování rozborů a analýz pro tvorbu technických projektů apod.;
 • specializovaná podpora uživatelů.

Absolutorium se skládá po ukončení studia třetího ročníku z:

 • zkoušky z cizího jazyka,
 • zkoušky z odborných předmětů – hardware počítačů, základy ekonomiky a aplikovaná informatika,
 • obhajoby absolventské práce.

Odborná praxe probíhá ve 2. a 3. ročníku ve smluvně zajištěných firmách pro denní formu vzdělávání v rozsahu výuky 5 týdnů průběžné praxe a 3 týdnů souvislé praxe v letním období, ve 3. ročníku v rozsahu 2 týdnů souvislé praxe v zimním období a 5 týdnů průběžné praxe. Studenti dálkové či kombinované formy konají praxi v rozsahu určeném učebním plánem většinou na pracovištích, kde jsou zaměstnáni.

Přehled modulů:

a) povinné: anglický jazyk, anglická konverzace, základy matematiky, matematika, statistika, operační a systémová analýza, hardware počítačů, základy informatiky, aplikovaná informatika, databázové systémy, datové sítě, grafické systémy a DTP, programování, úvod do ekonomie, základy ekonomiky, základy účetnictví, právo, psychologie, projektové řízení, komunikativní techniky, seminář k absolventské práci, odborná praxe

b) povinně volitelné: počítačová grafika, manažerská grafika, ekonomický software, podniková ekonomika

c) volitelné: základy daňového poradenství, podnikatelské právo, cizí jazyk, specializovaná fotografie, sportovní hry

Učební plán denního studia

Učební plán kombinovaného studia


MSDNAA_Window7 zdarma

Studenti mohu využívat licenční program MSDNAA, v rámci kterého mohou studenti bezplatně používat vybraný software od firmy Microsoft. V rámci MSDNAA jsou dostupné operační systémy (např. Windows XP, Windows 7) a vývojové nástroje (např. Visual Studio, Access), ale ne MS Office.