Název ŠVP: Obchodní akademie Rokoska

Kód a název vzdělávacího programu: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní

Způsob ukončení: maturitní zkouška

Školné: 22.500,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách.

Charakteristika oboru Obchodní akademie

Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích například na těchto pozicích: ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent apod.

Po složení maturitní zkoušky mohou rovněž absolventi nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, tj. pokračovat ve studiu na vysoké či vyšší odborné škole.

Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání.

Vždy je v maximální míře uplatňován individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a snaží se o jejich rozvoj.

Zaměření

Od třetího ročníku se žáci specializují v oborech:

  1. Cestovní ruch
  2. Management sportu
  3. Žurnalistika a nová média
  4. Firemní kyberbezpečnost *nové

Tato specializace není realizována, jako je tomu jinde, na úkor znalostí a dovedností všeobecných nebo odborných, nýbrž naopak je prohloubením absolventových schopností a vědomostí ve velmi perspektivních oborech. Žák tím výrazně zvyšuje svou budoucí hodnotu na trhu práce a šanci na uplatnění v rychle rostoucích odvětvích podnikání.

Způsob ukončování studia

Studium oboru obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění  a dalších prováděcích předpisů.