Mám na vaší škole také studentské výhody?

Ano, stejně jako na všech ostatních školách.

Kdy dostanu potvrzení o studiu?
Potvrzení o studiu získává student po splnění všech náležitostí přijímacího řízení (doložení notářsky ověřeného vysvědčení o absolvování základního vzdělání, podepsání smlouvy o studiu, uhrazení školného) nástupem ke studiu při zahájení školního roku.

Máte možnost ubytování? Je ve škole jídelna nebo bufet?
Ubytování můžeme zájemcům zprostředkovat. Stravování může být po předchozí dohodě zajištěno v jídelně ZŠ v blízké lokalitě. Přímo v prostorách školy mohou studenti využít nápojové a občerstvovací automaty.

ŠKOLNÉ A ADMINISTRATIVA

Jak je to s přihlašováním ke zdravotní pojišťovně?
U zdravotních pojišťoven si žáci přihlášky vyřizují sami.

Jsem nějakým způsobem pokutován, pokud vypovím smlouvu o studiu? Pokud ano, jak?
Odstoupí-li žák od smlouvy, školné se nevrací. V případech hodných zvláštního zřetele (např. dlouhodobá nemoc) může být žákovi vrácena alikvotní část školného s tím, že k řešení individuálních případů si škola vyhrazuje právo ustanovit komisi.

Je možné, že se v průběhu studia zvýší školné?
Škola si vyhrazuje právo na odpovídající úpravu školeného z důvodu vývoje cenových indexů v ČR, zveřejňovaných Českým statistickým úřadem.

Přijímací řízení

Jak probíhá přijímací řízení? Jak bych se měl připravit?
Přijímací řízení se uskutečňuje dle aktuálního znění zákona. Bližší informace zde.

Jaké jsou poplatky za přihlášku?
Žádné.

Co všechno musí obsahovat přihláška ke studiu?
Přihláška ke studiu se podává na tiskopisu předepsaném MŠMT ČR – SEVT č. 49 149 300 (k dispozici na středních školách, v prodejnách SEVT, na webu školy nebo ve škole). Uchazeč musí odevzdat ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Tyto doklady nemusí být součástí přihlášky, pokud je   klasifikace za příslušné ročníky na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Nezbytnou součástí je rovněž potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Doklady v jiném než českém a slovenském jazyce jsou předkládány přeloženy.

 

VÝUKA A PRAXE

Jak to je s praxí?
Odbornou praxi žáci vykonávají ve smluvně zajištěných firmách, praxe je povinná a je součástí studia ve 2. a 3. ročníku.

Budu potřebovat nějaké studijní materiály? Poskytuje je škola?
Náklady na učebnice a další studijní materiály si hradí žáci sami na základě doporučení studijní literatury atd. jednotlivými vyučujícími.