Střední škola:

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2018/2019

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2018/2019

V souladu s § 60 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělání oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2018/2019.

V souladu s § 60c odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou koná povinná jednotná přijímací zkouška, která se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace.

 První kolo jednotných přijímacích zkoušek

 1. termín 12. 4. 2018
 2. termín 16. 4. 2018

Náhradní termín

 1. termín 10. 5. 2018
 2. termín 11. 5. 2018
 1. Pro první kolo může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku
 2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy nejpozději do 1. března 2018Tiskopis přihlášky ke stažení zde. 

Součásti přihlášky:

 • ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo      plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky. Tyto doklady nemusí být součástí přihlášky, pokud je klasifikace za příslušné ročníky na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil        nebo plní povinnou školní docházku
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami 

Uchazeči, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole

přiloží k přihlášce:

 • doklad o splnění povinné školní docházky vydaný zahraniční školou
 • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou (tj. nostrifikované vysvědčení)
 • doklady v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být úředně přeloženy 

V souladu s § 60 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka školy jednotná kritéria  přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Kritéria přijetí v prvním kole

 • Výsledky jednotných přijímacích zkoušek – na celkovém hodnocení splnění kritérií se podílí minimálně 60%
 • Hodnocení na vysvědčeních z 8. roč. a prvního pol. 9. roč.
 • Výsledek motivačního pohovoru ke studiu

Kritéria přijetí pro první kolo přijímacího řízení

Uchazeči budou v přijímacím řízení hodnoceni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky, podle jejich znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčeních z 8. roč. a prvního pol. 9. roč. a podle výsledku motivačního pohovoru ke studiu takto:

 1. jednotná přijímací zkouška – test z českého jazyka a literatury 0 – 50 bodů
 2. jednotná přijímací zkouška – test z matematiky a její aplikace 0 – 50 bodů
 3. za znalosti vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a za výsledek motivačního pohovoru může uchazeč získat 65 bodů

a) za znalosti vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání může uchazeč získat 50 bodů. Rozhoduje celkový průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. roč. a za 1. pololetí 9. ročníku (nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia). Je-li uchazeč v předchozím vzdělávání hodnocen slovně, postupuje se v souladu s § 51 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., tj. škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.

Rozhodující kritéra pro získání 50 bodů:

 • na posuzovaných vysvědčeních je prostý aritmetický průměr známek z povinných vyučovacích předmětů do 2, 5 (do průměru se nepočítá známka z chování)
 • posuzovaná vysvědčení jsou bez nedostatečné z českého jazyka a literatury, matematiky a anglického jazyka
 • chování v 8. ročníku a 9. ročníku je bez vážnějších kázeňských problémů

b) za výsledek motivačního pohovoru ke studiu může uchazeč získat 15 bodů

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura. Tito žáci musí prokázat znalosti českého jazyka formou rozhovoru. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve školním roce 2018/2019  je 60.

Nezbytnou podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělání je dosažení minimálně 65 bodů v rámci přijímacího řízení.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na email: prochazka@pbvos.cz 

Praha 22. ledna 2018

PhDr. Dana Čapková, Ph.D.

Vyšší odborná škola:

PŘIHLÁŠKA VOŠ KE STAŽENÍ

Podle novely školského zákona (platné od 1.1.2015), je možné přijímat na VOŠ  až do 31.10.

Pro zájemce o OA: smlouva o spolupráci s HC Sparta Praha – pro sportovně talentovanou mládež nabízíme studium s individuálním přístupem.

jsme-sparta